Photographer

White Ibis

White Ibis

Atlantic Puffin

Atlantic Puffin

Wood Stork

Wood Stork

Northern Gannet

Northern Gannet

Green Heron

Green Heron

Great Horned Owl

Great Horned Owl

Burrowing Owl

Burrowing Owl

Blue Jay

Blue Jay

Violet-green Swallow

Violet-green Swallow

Yellow-headed Blackbird

Yellow-headed Blackbird

Battle with the Phantom

Battle with the Phantom

Barred Beneath the Canopies

Barred Beneath the Canopies

Bohemian Waxwing

Bohemian Waxwing

Anna's Hummingbird

Anna's Hummingbird

Short-eared Owl on Perch

Short-eared Owl on Perch

Belted Kingfisher

Belted Kingfisher

Violet-green Swallow fledglings

Violet-green Swallow fledglings

Barn Owl

Barn Owl

Bald Eagle on perch

Bald Eagle on perch

Leucistic Canada Goose

Leucistic Canada Goose

Osprey with Catfish

Osprey with Catfish

The Phantom

The Phantom

Great Grey Owl on perch

Great Grey Owl on perch

Tropical Kingbird

Tropical Kingbird

Rainy Day Shortie

Rainy Day Shortie

Bald Eagle nest Building

Bald Eagle nest Building

Turkey Vulture

Turkey Vulture

Great Horned Owl

Great Horned Owl

Mountain Bluebird

Mountain Bluebird

Gone Fishin'

Gone Fishin'

Rufous Hummingbird male

Rufous Hummingbird male

Northern Pygmy-Owl

Northern Pygmy-Owl

Great Blue Heron

Great Blue Heron

Family of Flickers

Family of Flickers

Sharp-shinned Hawk

Sharp-shinned Hawk

Great Grey Owl

Great Grey Owl

Surprise Landing

Surprise Landing

Black and White and Purple All Over

Black and White and Purple All Over

Long-billed Curlew in Flight

Long-billed Curlew in Flight

Harris' Hawk

Harris' Hawk

Merlin

Merlin

Red-tailed Hawk

Red-tailed Hawk

Northern Saw-whet Owl

Northern Saw-whet Owl